Reiser i trussystem

«ÜberOkkult» blei lansert på bokkafeen Amalies Hage laurdag ettermiddag, men det var ein serieskapar utan bidrag til antologien som gjorde mest ut av lanseringa.

Til stades på kafeen til Bergen Folkebibliotek var Über-redaktør Are Edvardsen og, serieskaparane Mac Ask og Andreas Håndlykken, samt Lars Schwed Nygård og Åge Peterson. Ask og Håndlykken leverte serienovella «Savnet» til antologien, om eit ungt par som blir involvert i ei religiøs sekt. Håndlykken nemnte oppveksten sin i ein evangelisk menigheit som inspirasjon, men også Wam og Vennerød-filmen «Lasse og Geir» frå 1976. Den sette ein tone i serien som passa bra til tematikken, og ein ser då også ein 70-tallsstil på kleda til hovudpersonane, «Savnet» er den lengste historia i «ÜberOkkult», og faktisk så utvida serieskaparane den med ein lenger tidssekvens, på Are Edvardsens forslag. Til saman var det snakk om eit ganske omfattande arbeid; dei reknar med ei vekes arbeidstid på kvar side, i snitt. – Vi er perfeksjonistar, seier Håndlykken, og kunne gjerne brukt lenger tid. Men det store Mac Ask/Andreas Håndlykken-prosjektet er og blir science-fiction-serien Loop.

F.v. Mac Ask, Andreas Håndlykken, Are Edvardsen og Lars Schwed Nygård på Outland Bergen samme dagen

Lars Schwed Nygård, opphavsmann til webserien Ontonauts har ikkje bidrege til «ÜberOkkult», men til gjengjeld har han ganske mykje å fortelje om temaet okkultisme, og det heng også saman med hans store konsept. Der Are Edvardsen innleia heile seansen (unnskyld det impliserte ordspelet) med å snakke om okkultismeomgrepets opphav i det gamle romarriket, hadde Nygård tydelegvis sett seg endå nøyare inn i okkulte filosofiar og fagomgrep. Han innleia med sjølvopplevde eksempel på Jungs synkronitetar, også kjent som «meiningsfulle samantreff», før han kom inn på teoriane til diktaren og mystikaren Robert Anton Wilson. Og her er det at det oppstår ein samanheng mellom okkult teori og Nygårds eige, ambisiøse Ontonaut-teikneserieunivers: Wilson opererte mykje med omgrepet «reality tunnels», dvs. individets subjektive oppfatning av verkelegheita, trussystemet som det er umogeleg for eit menneske å bevege seg utanfor. Ontonautane er agentar som kan bevege seg utanfor desse tunnelane, og som derfor kan bevege seg mellom dei talrike, ulike verkelegheitane.

Lars Schwed Nygård på Amalies Hage

Serien til desse agentane heiter Shadow Trippers, men meir nyleg kom Nygård også med to hefter i ein avleggarserie, Lost Files. Desse inneheld frittståande historier sett til de ulike verkelegheitane som Shadow Trippers beveger seg i. «Under God», teikna av Ingar Krabbestig, føregår i ei verd der katolske dogmer er objektivt sanne, og den katolske kyrkja herskar over verda. «Pax Aeterna» finn stad i ei verd der dei romerske gudane er verkelege, og hjelpte romarriket med å erobre heile jordkloden. Eit multivers-konsept opnar for uavgrensa moglegheiter, men som ein raud tråd føregår kvar historie i ein versjon av Washington D.C. Slik opprettheld Nygård også den potensielle internasjonal appellen  (alle seriane hans er på engelsk).

«Under God» av Lars Schwed Nygård. Teiknar: Ingar Krabbestig

Lars Schwed Nygård bruker også det okkulte omgrepet kaosmagi i samband med seriane sine; kaosmagi står for udogmatisk og pragmatisk bruk av magi, der hovudsaka er kva utøvaren synes gir best resultat. Starcrow frå Ontonautane er ein slik kaosmagikar, og han har planar om å gi henne sin eigen serie. Teiknaren kjem til å bli annonsert innan kort tid. For å slutte ringen kunne han annonsere at også Mac Ask og Andreas Håndlykken kjem til å teikne ein Ontonaut-serie, «Dog World». Du kan sikkert gjette kva som er særprega med den verda.

Åge Peterson

Siste opptreden var ved illustratør og frilansar Åge Peterson. Han var heller ikkje representert i «ÜberOkkult», men han har  bidrege til antologien «ÜberHorror» med serienovella «»Langfjes», og prøver å få tid til teikneseriar innimellom dei vanlege oppdraga sine. Truleg hans mest interessante prosjekt innan mediet så langt er konseptuelle plakatar der han gjenforteljer sekvensar frå kjente filmar (og her framheva han «The Shining») i teikneserieform. Han er ferdig med prosjektet nå, men har lyst til å lage fleire slike plakatar. Umiddelbart har han planar om eit anna teikneserieprosjekt,  ein fantasy/science fiction-serie som han vil prøve å få ut på eit engelskspråkleg forlag. – Eg har aldri jobba så strukturert med eit manus før, fortel han. Konseptet vil han ikkje vil gå i detalj på ennå, men han håper å få teikne serien ferdig i sommar.

strekinstinkt.com
ontonauts.com
aagepeterson.no

Les også:
Mykje mellom himmel og jord
Det kreative klokkeslett

5 tanker om “Reiser i trussystem

 1. Okkultisme høres veldig bredt dekkende ut, men er ensrettet Satanisme.
  Satan Djevelen er to navn med en grunnleggende betydning for å forstå hva okkultisme er. «Satan», betyr Motstander. «Djevelen», betyr Bakvasker. Den som gjør seg til en motstander for Sannheten, og bakvasker Sannheten, er en «ormeyngel», som f.eks. Jesus kalte fariseerne for, i følge Bibelen. Jesus viste tilbake på slangen i Eden som løy til Eva (Slangen var et redskap som en åndesønn brukte når han ved løgn fikk Eva med i opprøret mot Jehova Gud sin myndighet).
  I enhver sak er det kun èn Sannhet, som alltid dugges ned av løgner etterhvert som tiden går. Dette er en kjent sak innenfor politietterforskning f.eks.

 2. Okkultisme er ikke nødvendigvis det samme som satanisme. At noe defineres som «okkult», betyr at det ut fra begrepets latinske opphav handler om at noe defineres som «skjult kunnskap» i forhold til generell troslære. I tidlig kirkehistorisk sammenheng peker man gjerne på gnostisisme, der de troende hadde en synkretistisk tilnærming. Et annet tidlig eksempel på okkultisme er arianisme, som ble fordømt av konsilet i Nikea. Dagens tilnærming i religionsvitenskap er mest av deskriptiv art, der man vektlegger det esoteriske eller det mystiske ved det okkulte.

 3. Ja, Kristian, du har helt rett i at den latinske forståelsen av Okkultisme, er «skjult kunnskap» i forhold til generell troslære. Men hva er \»generell troslære\»?

  Ifølge Johannes 18:37,38:\»Pilatus sa derfor til ham: «Så er du da en konge?» Jesus svarte: «Du sier selv at jeg er en konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden: at jeg skulle vitne om sannheten. Enhver som er på sannhetens side, hører min røst.» Pilatus sa til ham: «Hva er sannhet?» Og etter at han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos ham.\».

  Så Jesus fortalte at han var kommet for å opplyse folk om,\»Sannheten\». Som jeg forklarte i mitt forrige innlegg, så finnes det kun èn sannhet i enhver sak.
  Men ifølge gresk filosofi så finnes det ingen sannhet, siden hvert menneske har sin egen sannhet i forhold til sine egne preferanser om akkurat samme sak. Så derfor svarte Pilatus med det retoriske spørsmålet,\»Hva er sannhet?\».

  Pontius Pilatus ville sette Jesus fri, for Pilatus fant ingenting ved Jesus som skulle utgjøre noen trussel mot Roma riket, ifølge svaret Jesus gav ham i Johannes 18: 36-38:\»Jesus svarte: «Mitt rike er ikke en del av denne verden. Hvis mitt rike var en del av denne verden, ville mine tjenere ha kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke herfra. Pilatus sa derfor til ham: «Så er du da en konge?» Jesus svarte: «Du sier selv at jeg er en konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden: at jeg skulle vitne om sannheten. Enhver som er på sannhetens side, hører min røst.» Pilatus sa til ham: «Hva er sannhet?» Og etter at han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos ham.\».

  Så Jesus fortalte at han var kommet for å opplyse folk om,\»Sannheten\». Som jeg forklarte i mitt forrige innlegg, så finnes det kun en sannhet i enhver sak.
  Men ifølge gresk filosofi så finnes det ingen sannhet, siden hvert menneske har sin egen sannhet i forhold til sine egne preferanser om samme sak. Så derfor svarte Pilatus med det retoriske spørsmålet,\»Hva er sannhet?\». Med andre ord, innblandingen av gresk filosofi har forvirret folks forståelse av ordet,\»Sannhet\».
  \»Men det er jo via forvirring og kaos at mennesket herske kan.\», som vi alle kan bevitne via CNN og Game of Thrones…

  Som ordtaket sier,\»Kunnskap er makt\», men via løgnens bedrag kan man få ALT.
  Montesquieu (1689–1755), var en fransk opplysningsfilosof som er kjent for blant annet å ha uttalt: \»All makt korrumperer, absolutt makt korrumperer absolutt.\».

  \»Folkekirke\», i forhold til Wikipedia sin definisjon:\»En folkekirke er et kirkesamfunn som prinsipielt omfatter hele folket, men som ikke trenger å være statskirke.[1] I Danmark og Norge er henholdsvis Den norske kirke og den danske statskirken definert å være «folkekirke» i landenes grunnlover.[2] Folkekirken er også selve navnet på statskirken i Danmark, men vil i følge vanlig lovtolkning opphøre å være en folkekirke hvis mindre enn halvparten av befolkningen er medlemmer.[3] I Norge har Den norske kirke fra år 2012 blitt omtalt som «Norges folkekirke» i Grunnlovens §16.[4])\»

  I et demokrati, så er det folket som er staten. Så, \»Den Norske Statskirke\», er fremdeles det rette navnet.

  Den Norske Statskirke har aldri tjent Gud, men folket. Falsk religion har alltid blitt brukt som et av verktøyene et folk bruker til nasjonsbygging. Dette er noe både konger, diktatorer og politikere har brukt til å rettferdiggjøre sine kamprop, og alltid med de aller beste intensjoner, selvfølgelig. For nasjonen, men aldri for Gud eller,\»Peace and Love\»-og sånn…

  \»Skjult kunnskap\», var noe Satan Djevelen framholdt for Eva, at han var innehaver av.
  Denne åndesønnen som fikk navnene Satan Djevelen fortalte Eva at Gud hadde holdt noen skult for Eva, så Satan Djevelen gav henne informasjon om en \»Skjult Kunnskap\»:
  1. Mosebok 3:1,\»Og den begynte å si til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke får spise av ethvert tre i hagen?». Da sa kvinnen til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: ’Dere må ikke spise av den, nei, dere må ikke røre ved den, for at dere ikke skal dø.’». Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil DERES øyne bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.».

  Satan Djevelen løy for Eva.

  Jehova Gud kom med en dom over Satan Djevelen, om hans tilintetgjørelse på bakgrunn av denne bakvaskelsen av Guds person.
  1. Mosebok 3:15:\»Og jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.».

  Hvem som er Satans \»ætt\», eller hans åndelige barn, forteller Jesus oss om:
  Matteus 3:7:\»Da han fikk se mange av fariseerne og saddukeerne komme til dåpen, sa han til dem: «Hoggormyngel, hvem har gitt dere et vink om å flykte fra den kommende vrede?\»
  Johannes 8:44:\»Dere er av DERES far Djevelen, og dere vil gjøre etter DERES fars ønsker. Han var en manndraper da han begynte, og han stod ikke fast i sannheten, for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han i samsvar med sitt eget sinnelag, for han er en løgner og løgnens far.\»

  Hvem denne symbolske \»Kvinnen\» er , får vi vite i Åpenbaringen 12:4,5:\»Og dragen ble stående foran kvinnen, som skulle til å føde, for at den kunne sluke hennes barn når hun hadde født. Og hun fødte en sønn, en gutt, som skal gjete alle nasjonene med en jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans trone.\».

  Hva er \»Kvinnen\» et symbol på? I inspirerte profetier står kvinner av og til for organisasjoner som er forent i «ekteskap» med fremtredende personer. I De hebraiske skrifter ble Israel omtalt som Jehova Guds hustru.
  Jeremia 3:14: «Vend tilbake, dere frafalne sønner,» lyder Jehovas utsagn. «For jeg — jeg er blitt DERES ektemann og eier; og jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og jeg vil føre dere til Sion.\».

  Så dette barnet som \»Kvinnen\» føder, er altså Jesus Kristus. Han ble sendt til Jorden fra Jehovas himmelske organisasjon (Kvinnen) for å bli \»løsesummen\» som skulle gjenvinne menneskeheten tilbake til Guds hensikt med menneskene og jorden, som Satan Djevelen ville forpurre ved løgn og bedrag.

  Så denne,\»Skulte Kunnskapen\» som mange bruker som maktmiddel, enten det er en nasjon, organisasjon eller som enkeltpersoner bruker til å tilrane seg makten via, er løgn og bedrag, såkalt,\»Skjulte Kunnskap\». Disse er en satanist, åndelig barn av Satan Djevelen. Deet være seg om de utgir seg for å være en engel, en religion eller en ateist som ved sine terroriserende teorier gjør seg til en Satan(Motstander) og Djevel(Bakvasker) av hvem Jehova Gud er og hva som er Hans hensikter.

  Dette er den originale versjonen av,\»Skjult Kunnskap\». For alle kan føle at denne ikke \»klør en bak øret\», akkurat.

  Som ordtaket sier,\»Kunnskap er makt\».
  Montesquieu (1689–1755), var en fransk opplysningsfilosof som er kjent for blant annet å ha uttalt: \»All makt korrumperer, absolutt makt korrumperer absolutt.\».

  \»Folkekirke\», i forhold til Wikipedia sin definisjon:\»En folkekirke er et kirkesamfunn som prinsipielt omfatter hele folket, men som ikke trenger å være statskirke.[1] I Danmark og Norge er henholdsvis Den norske kirke og den danske statskirken definert å være «folkekirke» i landenes grunnlover.[2] Folkekirken er også selve navnet på statskirken i Danmark, men vil i følge vanlig lovtolkning opphøre å være en folkekirke hvis mindre enn halvparten av befolkningen er medlemmer.[3] I Norge har Den norske kirke fra år 2012 blitt omtalt som «Norges folkekirke» i Grunnlovens §16.[4])\»

  I et demokrati, så er det folket som er staten. Så, \»Den Norsk Statskirke\», er fremdeles det rette navnet.

  Så Den Norske Statskirke har aldri tjent Gud, men folket. Falsk religion har alltid blitt brukt som et av verktøyene til nasjonsbygging. Dette er noe både konger, diktatorer og politikere har brukt til å rettferdiggjøre sine kamprop, og alltid med de aller beste intensjoner, selvfølgelig(… For nasjonen, men aldri for Gud eller,\»Peace and Love\»-og sånn…)

  \»Skjult kunnskap\», var noe Satan Djevelen framholdt for Eva, at han var innehaver av.
  Denne åndesønnen som fikk navnene Satan Djevelen fortalte Eva at Gud hadde holdt noen skult for Eva, så Satan Djevelen gav henne informasjon om en \»Skjult Kunnskap\»:
  1. Mosebok 3:1,\»Og den begynte å si til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke får spise av ethvert tre i hagen?». Da sa kvinnen til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: ’Dere må ikke spise av den, nei, dere må ikke røre ved den, for at dere ikke skal dø.’». Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil DERES øyne bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.».

  Satan Djevelen løy til Eva.

  Jehova Gud kom med en dom over Satan Djevelen, om hans tilintetgjørelse på bakgrunn av denne bakvaskelsen av Guds person.
  1. Mosebok 3:15:\»Og jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.».

  Hvem Satan \»ætt\», eller hans åndelige barn er, forteller Jesus oss om:
  Matteus 3:7:\»Da han fikk se mange av fariseerne og saddukeerne komme til dåpen, sa han til dem: «Hoggormyngel, hvem har gitt dere et vink om å flykte fra den kommende vrede?\»
  Johannes 8:44:\»Dere er av DERES far Djevelen, og dere vil gjøre etter DERES fars ønsker. Han var en manndraper da han begynte, og han stod ikke fast i sannheten, for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han i samsvar med sitt eget sinnelag, for han er en løgner og løgnens far.\»

  Hvem denne symbolske \»Kvinnen\» er , får vi vite i Åpenbaringen 12:4,5:\»Og dragen ble stående foran kvinnen, som skulle til å føde, for at den kunne sluke hennes barn når hun hadde født. Og hun fødte en sønn, en gutt, som skal gjete alle nasjonene med en jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans trone.\».

  Hva er \»Kvinnen\» et symbol på? I inspirerte profetier står kvinner av og til for organisasjoner som er forent i «ekteskap» med fremtredende personer. I De hebraiske skrifter ble Israel omtalt som Jehova Guds hustru.
  Jeremia 3:14: «Vend tilbake, dere frafalne sønner,» lyder Jehovas utsagn. «For jeg — jeg er blitt DERES ektemann og eier; og jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og jeg vil føre dere til Sion.\».

  Så dette barnet som kvinnen føder, er altså Jesus Kristus. Han ble sendt til Jorden fra Jehovas himmelske organisasjon for å bli \»løsesummen\» som skulle gjenvinne menneskeheten tilbake til dets opprinnelige hensikt på jorden, som Satan Djevelen ville forpurre ved løgn og bedrag.

  Så denne,\»Skulte Kunnskapen\» som mange bruker som maktmiddel, enten det er en nasjon, organisasjon eller som enkeltperson som vil tilrane seg makt via løgn og bedrag, via sin såkalte,\»Skjulte Kunnskap\», er en satanist, et åndelig barn av Satan Djevelen.
  Det være seg om de utgir seg for å være en engel, en religion eller en ateist som ved sine terroriserende teorier gjør seg til en Satan(Motstander) og Djevel(Bakvasker) av hvem Jehova Gud er og hva som er hans hensikter.

  Dette er den originale versjonen av,\»Skjult Kunnskap\». For alle kan føle at denne versjonen ikke akkurat \»klør en bak øret\».

  Men Bibelen anses jo som en gammal og utdatert bok, og misbrukes jevnlig i allverdens sammenhenger for å rettferdiggjøring maktmisbruk, og lystenes lasters ritt utover det menneskelige rammeverk.
  Men bare det at den ennå ser ut til å være så brukenes til menneskets vilje til løgn og bedrag, er jo litt tankevekkende, i forhold til dets \»utdaterte\»-status. Så det er mye makt i å fordunkle Bibelen, og å åpenbare sine egne,\»Skjulte Kunnskaper\» på dets bekostning…

 4. Her tenker jeg at Trond E. Haveland og jeg ikke har så mye mer å diskutere. Havelands eksegese faller i mine øyne utenfor temaet for artikkelen til Trond Sätre, og min kommentar var kun ment som en religionsvitenskaplig kommentar. Når det er sagt, kunne det vært interessant å vite om Haveland ser på arianisme som okkultisme.

  1. For det første, mine kommentarer faller ikke utenfor det bladet «ÜberOkkult» omhandler. Mine kommentarer gi faktisk bladet flere fasetter enn det envise laser punktet som folk flest ser på samfunnveggen.

   For jeg går bare litt dypere enn medias klikk-agn via sine fete fonter som kun evner å flyter på overflatespenningen. De inneholder aldri noe tyngde til forståelse, kun løst sladder som farer avsted med vinden.

   Okkultisme inneholder ingen reell kunnskap. Det er veldig likt som det å tre inn i en sirkel. Du vil aldri evne å nøste opp det du søker etter via dens,\»skjulte kunnskaper\».

   Joda, Kristian Hellesund, du har rett i at jeg er helt enig med Arius sin Bibelske påstand om at Jesus er en skapning, den første skapningen Jehova Gud skapte. Treenighetslæren finner man i nesten alle andre religioner utenom i Bibelen.

   Det er dette som er okkultisme, forvrenging av sannheter, og rullet inn i en \»skjult kunnskap\» som gir lurendreieren makt, til å stadfeste ordtaket,\»Kunnskap gir makt\». Kun et manipulerende politisk sinnelag er interessert i å tilrane seg makt over andre mennesker via løgn og bedrag (…også kalt valgflesk).

   Her skal jeg demonstrere kunsten å verifisere:

   Apostlenes gjerninger 7: 55, 56 forteller at Stefanus fikk et syn av himmelen, og at han i dette synet så «Jesus stå ved Guds høyre hånd». Men han sa ikke noe om at han så den hellige ånd. (Se også Åpenbaringen 7: 10; 22: 1, 3.).

   https://no.wikipedia.org/wiki/Arianisme :
   \»Arianismen er en teologisk lære som har som bakgrunn fra den aleksandrinske presten Arius\’ lære. Arius levde cirka 260-336. Ifølge arianismen er Sønnen (Jesus Kristus) et skapt vesen, den første og høyeste av alle skapte vesener, men han er ikke guddommelig.\».
   Blant langobardene levde arianismen videre til inn på 700-tallet.

   Dette kan verifiseres opp imot:
   I The Encyclopedia Americana leser vi: «Kristendommen utsprang fra jødedommen, og jødedommen var strengt unitarisk [jødene trodde at Gud er én person]. Veien fra Jerusalem til Nikaia var neppe en strak vei. Det fjerde århundres treenighetslære var ingen nøyaktig gjenspeiling av den første kristne lære om Guds natur; den var tvert imot et avvik fra denne læren.» — (1956) bd. XXVII, s. 294L.

   Nouveau Dictionnaire Universel forteller: «Den platonske treenighet, som bare var en omordning av eldre treenigheter som skrev seg fra tidligere folkeslag, ser ut til å være den rasjonelle, filosofiske attributt-treenighet som var opphavet til de tre hypostaser eller guddommelige personer som de kristne kirkesamfunn lærer om. . . . Denne greske filosofens forestilling [Platons forestilling, det fjerde århundre fvt.] om den guddommelige treenighet . . . kan man finne igjen i alle de gamle [hedenske] religionene.» — (Paris 1865⁠—1870) redigert av M. Lachâtre, bd. 2, s. 1467.

   Jesuitten John L. McKenzie sier i sitt verk Dictionary of the Bible: «Treenigheten av personer innen enheten med hensyn til natur defineres med begrepene ’person’ og ’natur’, som er greske filosofiske begreper. Disse begrepene forekommer faktisk ikke i Bibelen. Definisjonene av treenighetslæren oppstod som følge av lange kontroverser hvor disse begrepene og andre, for eksempel ’vesen’ og ’substans’, ble brukt feilaktig om Gud av noen teologer.» — (New York 1965) s. 899.

   Prof. dr. theol. Johan B. Hygen sa i en artikkel i Norsk Teologisk Tidsskrift om treenighetslæren: «At denne læren ikke finnes i Bibelen, er i dag erkjent av de fleste teologer. . . . I den gamle kirke ble den først utformet etterhånden.» — (Oslo) første hefte 1967, s. 1.

   I dag er det Jehovas vitner som forkynner om denne bibelske sannheten, som også er hovedgrunnen til at kristenheten ikke anerkjenner dem som kristne. Den frafalne kristenheten begynte å involverte seg i okkultisme idet tidligere filosofer og politikere som hadde blitt kristen, begynte å gjenoppta sine gamle kunster om maktspill på jorden, via avvikende \»kunnskap\» (les:løgner). Historiebøkene våre jo full av vitenskapelige bevis på hva dette har ført med seg av ren djevelskap,\»…i Guds navn\»…
   Vi kan jo alle beskue hvordan kristenheten i dag ligger nede i krampetrekninger, midt i sitt eget fornødne. Alt som bygges på løgn og bedrag vil tilslutt falle innover seg selv.

   Observert, og logisk bevist (…om enn ens kulturbelagte følerier ikke sensurerer forstanden vekk) 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *